วันที่ 25 กันยายน 2563      
การศึกษาผลของยาราบีพราโซลที่มีต่อความผันผวนของตัวแปรในการนอนหลับ ในผู้ป่วยที่มีความเป็นกรดมาในหลอดอาหารร่วมกับกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับ
การศึกษาหาความชุกของโรค functional gastrointestinal disorder ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Effect of chronic chili ingestion to rectal sensation in IBS-D patients.
Effect of red chili to gastric emptying time and reflux in GERD patients and healthy volunteers.
Effect of between omeprazole intravenous continue drip vs intravenous q 12 hour to acid-base value in stomach of Thai healthy volunteers.
The Effect of Nitric Oxide on Esophageal Motor Function in Patients with Ineffective Esophageal Motility.
Gastric emptying study in patients with dyspepsia
Effect of radiation to anorectal function in patients with cervix cancer in Chulalongkorn University Hospital.
Relationship between antral gastric contraction, gastric emptying time and acid reflux in GERD patients
Effect of mosapride citrate to gastric accommodation of stomach in patients with early satiety
Effect of red chili to transient lower esophageal sphincter relaxation (TLESR) and upper gastrointestinal symptoms in healthy volunteers and GERD patients.
 
  กลับหน้าหลัก