เกี่ยวกับหน่วย
 
 
 
   
   
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
หัวหน้าหน่วย
 
        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2546 โดยสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการอยู่ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นศูนย์ให้บริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร โดยให้บริการตรวจ breath test, esophageal manometry, antroduodenal manometry, 24 hr pH monitoring, antroduodenal manometry, anorectal manometry และการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งช่วยบอกแนวทางในการรักษาความผิดปกติที่ตรวจพบและเป็นเครื่องมือสำหรับรักษาบางภาวะ เช่น fecal incontinence และ chronic constipation อีกด้วย ในปัจจุบันภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่น ภาวะกลืนลำบาก (dysphagia) จากการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารผิดปกติ (esophageal dysmotility) อาการปวดท้องอาเจียนที่อาจมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กผิดปกติ (gastrointestinal dysmotility)อาการท้องผูกเรื้อรัง (chronic constipation) จากการทำงานของลำไส้ใหญ่หรือกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักผิดปกติ (colonic inertia or anorectal dysfunction) และอาการกลั้นอุจจาระไม่ได้ (fecal incontinence) สามารถทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยได้ครบวงจรและทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากภาวะนี้ได้ และยังถือเป็นสถาบันฝึกอบรมและผลิตแพทย์ รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอีกด้วย  
     
   
วันที่ 24 มกราคม 2564 โดย Administrator
โรคกรดไหลย้อน
     “โรคกรดไหลย้อน”(Gastroesophageal reflux disease,GERD) เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารกลับไปที่หลอดอาหาร ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปริมาณกรดที่ย้อนมากขึ้นหรือย้อนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือสำไส้เล็ก
     การตรวจการทำงานของกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก เป็นการตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ระหว่างช่วงอดอาหาร หลังอาหาร และช่วงนอนหลับ ซึ่งจะทำการส่งตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยการทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ชัดเจน หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก
     การตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเป็นการตรวจสำหรับผู้ป่วยท้องผูกหรือมีความผิดปกติของการกลั้นอุจจาระ เพื่อหาความผิดปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูด การรับความรู้สึกของทวารหนัก และการตอบสนองของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักขณะขมิบก้นหรือเบ่งถ่ายอุจจาระ
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร
      การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารเป็นการวัดความถี่และระยะเวลาที่กรดในกระเพาะไหลย้อนเข้าสู่หลอดอาหาร เป็นการวินิจฉัยมาตรฐานสำหรับโรคกรดไหลย้อน รวมทั้งประเมินผลของการให้ยารักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนว่าสามารถควบคุมการเกิดกรดไหลย้อนได้เพียงพอหรือไม่ เมื่อไรจะทำการตรวจบ้าง
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร
     การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารเป็นตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการส่งผ่านอาหารและของเหลวจากปากไปสู่กระเพาะอาหาร
อ่านต่อ..
 
 
   
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของหน่วยฯ
Effects of Chili Treatment on Gastrointestinal and Rectal Sensation in Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome: A Randomized, Double-blinded, Crossover Study
Normal Solid Gastric Emptying Values Measured by Scintigraphy Using Asian-style Meal: A Multicenter Study in Healthy Volunteers
Technique of Functional and Motility Test: How to Perform Antroduodenal Manometry
Are Rice and Spicy Diet Good for Functional Gastrointestinal Disorders?
Red chili induces rectal hypersensitivity in healthy humans: possible role of 5HT-3 receptors on capsaicin-sensitive visceral nociceptive pathways
Outcome of Biofeedback Therapy in Dyssynergic Defecation Patients With and Without Irritable Bowel Syndrome
Lack of Effect of Helicobacter pylori on Symptom Improvement with a Prokinetic Medication, Cisapride, in Patients with Non-Ulcer Dyspepsia
The Reproducibility of 99mTc-Pertechnetate Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) for Measurement of Gastric Accommodation in Healthy Humans: Evaluation of the Test Results Performed at the Same Time and Different Time of the Day
Effects of chili on postprandial gastrointestinal symptoms in diarrhoea predominant irritable bowel syndrome: evidence for capsaicin-sensitive visceral nociception hypersensitivity
Prevalence of gastroesophageal reflux in Thai asthmatic patients.